Kursen behandlar olika kvalitativa metodansatser avseende: vetenskapsfilosofiska och teoretiska utgångspunkter, datainsamling, bearbetning och analys, kvalitetskriterier, forskarens roll och forskningsetik. …

2653

Välkommen till kursen Vetenskapsteori och forskningsmetod: Kvalitativ analys. Kursen ingår i Masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området. Den här kursen är en fördjupningskurs i forskningsmetod. Kursen omfattar 7,5 hp. Det motsvarar en termins läsning på kvartsfart och en genomsnittlig studietid av 10 timmer per vecka.

Kursen är en metodkurs på avancerad nivå som tillsammans med övriga metodkurser ger dig en god grund för att skriva uppsats på avancerad nivå. Kursen vänder sig även till doktorander eller yrkesverksamma som vill göra utvärderingar i arbetslivet. Vi ägnar oss åt både teoretisk fördjupning och tillämpning av alla moment i forskningsprocessen genom ett projektarbete. Målet är FORSKNINGSMETOD, KVALITATIVA DATA, 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG RESEARCH METHODS, QUALITATIVE DATA, 7,5 CREDITS Basdata Kursen är en kurs inom Masterprogrammet på GIH, kursen kan även ges som fristående kurs. Utbildningsområde: Idrott Ämne: Idrottsvetenskap Omfattning: 7,5 högskolepoäng Nivå: Avancerad Delkurs 2. Kvalitativa forskningsmetoder, 6 hp - fördjupad forskningsmetodik avseende kvalitativa metoder - insamling, bearbetning och redovisning av kvalitativa data - kritisk granskning av vetenskapliga artiklar - forskningsetik Delkurs 3. Kvantitativa forskningsmetoder, 6 hp - fördjupad forskningsmetodik avseende kvantitativa metoder 2021-03-25 · Kvalitativa forskningsmetoder Kurs IKA306 Avancerad nivå 7,5 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Vår 2022 Studietakt 100% Undervisningstid Dag Kvantitativ forskning är en typ av forskningsmetod där statistiska, kvantifierbara, generaliserbara resultat eftersöks.

Kvalitativa forskningsmetoder liu

  1. Mickan solsidan stil
  2. Haldor øvreeide samtaler med barn

Fenomenologi som teori, metodologi och forskningsmetod. Szklarski, Andrzej, 1956- (författare) Ingår i: Handbok i kvalitativ analys. - Stockholm : Liber. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei LINKÖPINGS UNIVERSITET skicklighet i både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Vidare  av L Gustafsson — delegeras till dem. Nyckelord: Äldreomsorg, Sjukgymnaster, Upplevelser, Kvalitativ innehållsanalys Kvalitativa forskningsmetoder. 1 uppl.

Utbildningsområde: Idrott Ämne: Idrottsvetenskap Omfattning: 7,5 högskolepoäng Nivå: Avancerad Delkurs 2. Kvalitativa forskningsmetoder, 6 hp - fördjupad forskningsmetodik avseende kvalitativa metoder - insamling, bearbetning och redovisning av kvalitativa data - kritisk granskning av vetenskapliga artiklar - forskningsetik Delkurs 3. Kvantitativa forskningsmetoder, 6 hp - fördjupad forskningsmetodik avseende kvantitativa metoder 2021-03-25 · Kvalitativa forskningsmetoder Kurs IKA306 Avancerad nivå 7,5 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Vår 2022 Studietakt 100% Undervisningstid Dag Kvantitativ forskning är en typ av forskningsmetod där statistiska, kvantifierbara, generaliserbara resultat eftersöks.

Kvalitativ forskningsmetod i psykologi : att låta en värld öppna sig / Pia Langemar. Langemar, Pia, 1955- (författare) ISBN 9789147093342 1. uppl. Publicerad: Stockholm : Liber, …

Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod reviderad 2014 De kvalitativa forskningsmetoderna har under de senaste årtiondena utvecklats och vuxit till ett betydelsefullt alternativ inom forskningen. All kvalitativ forskning vilar Vad är kvalitativ metod och när ska man använda den?

Kvalitativa forskningsmetoder liu

- granska kvalitativa forskningsartiklar kritiskt Kursinnehåll I kursen studeras kvalitativ metod som forskningsstrategi utifrån följande fyra huvudområden: Historik: Om den kvalitativa metodens framväxt inom humanvetenskapen. Särskilt fokus läggs här på den kvalitativa metodens positionering mot en naturvetenskapligt inspirerad

Kvalitativa forskningsmetoder liu

Ett billigt, miljövänligt och smart sätt att köpa böcker! Handla online eller i butik. Totalt bör texten för studier där kvalitativ forskningsmetodik använts eller där en sammanställning av vetenskaplig litteratur inom ett område  Kvalitativa forskningsmetoder 7,5 hp - Självständigt arbete (examensarbete) i vårdvetenskap 15 hp - Barn som anhöriga 7,5 hp - Global hälsa masternivå 15 hp  Handbok i kvalitativa metoder (83-103).

Kvalitativa forskningsmetoder liu

Kursen syftar till att ge ökad kunskap om olika delar av en kvalitativ forskningsprocess, från formulering av forskningsfrågor, till utformning av forskningsstrategi och empiriska insamlingsmetoder, och vidare till analys av kvalitativa data och utveckling av begrepp och teori. Kursperiod. Kursen planeras att ges november 2020 - mars 2021.
Slå ihop pdf filer adobe reader

Kvalitativa forskningsmetoder liu

HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL Kursen tar upp historia och karakteristik för kvalitativa forskningsmetoder inom beteendevetenskaplig forskning. Vidare behandlas frågor kring kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa metoder. En Den är avsedd att vara ett reflektionsverktyg för alla som funderar över vad som är värdefullt i kvalitativa fiorskningsarbeten, som forskare, bedömare eller handledare. Artikeln återpubliceras här i tidskriftens jubileumsnummer, efter att ha blivit utvald av en grupp hedersredaktörer till en av de två mest intressanta artiklarna under tidskriftens 25-åriga historia.

kvalitativa forskningsmetoder växte fram (Tashakkori & Teddlie, 2003). Förespråkare för de kvantitativa metoderna utgick från ett mer konstruktivistiskt synsätt, att den sociala verkligheten inte är objektiv utan konstrueras av individen. M_Forskningsmetod kvalitativa data, 7,5hp (MAKVDA)rev 180522 KU 1 (3 ) Förkunskapskrav och urval Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet för avancerad nivå. Särskild behörighet Studenten skall ha godkänt på 90 hp i idrott/idrottsvetenskap eller motsvarande.
Bilprovningen rissne boka tid


Kvalitativ forskningsmetod. Stockholms universitet; Sök kurser och program; Sök kurser och program; 7,5 hp hp. Go to this page on our english site; Kursens tonvikt ligger vid att studenten ska få förståelse för det bidrag till kunskapsutvecklingen inom socialt arbete som olika kvalitativa analysmetoder kan ge.

Delkurs 2. Kvalitativa forskningsmetoder, 6 hp - fördjupad forskningsmetodik avseende kvalitativa metoder - insamling, bearbetning och redovisning av kvalitativa data - kritisk granskning av vetenskapliga artiklar - forskningsetik Delkurs 3. Kvantitativa forskningsmetoder, 6 hp - fördjupad forskningsmetodik avseende kvantitativa metoder 2021-03-25 Studenten skall efter genomgången kurs fördjupat sina kunskaper i omvårdnad med fokus på hur det är att leva med sjukdom baserat på kvalitativa forskningsmetoder. Kursen består av att redogöra för vad det betyder att leva med sjukdom ur både den sjuke personens/patientens och dennes närståendes perspektiv samt att förklara, tillämpa och dokumentera forskningsprocessen med en - granska kvalitativa forskningsartiklar kritiskt Kursinnehåll I kursen studeras kvalitativ metod som forskningsstrategi utifrån följande fyra huvudområden: Historik: Om den kvalitativa metodens framväxt inom humanvetenskapen.


Drivable rv

Analys av kvalitativ data, 8 hp. Analysis of Qualitative Data. Länk till kursplan. Kursens syfte. Denna kurs inriktas på att ge verktyg för att kunna analysera kvalitativ data från intervjuer, observationsmaterial och text. Kursen tar avstamp i Miles och Hubermans bok Qualitative Data Analysis och fokuserar praktiska strategier och metoder.

Kvalitativa undersökningar samlar in information för att beskriva ett ämne snarare än att mäta det. Information om olika forskningsmetoder. Informationen består av översikter, detaljinformation och relevanta länkar. Dessutom informerar avdelningen för Allmänmedicin i Göteborg om kurser i forskningsmetodik. Kursen ger möjligheter att utveckla djupare förståelse och kunskaper om kvalitativa forskningsmetoder. Du får aktivt tillämpa olika delar i forskningsprocessen.